Onze werkwijze

Medewerkers en vrijwilligers van XYZ zetten zich dagelijks in voor een betere toekomst voor meer dan honderd kinderen uit Apeldoorn. Hoe ze dat doen? Met veel passie en op een effectieve werkwijze. 

Stichting XYZ streeft ernaar kinderen te helpen om kansarmoede te ontlopen. Wij werken hierbij met het IJsbergmodel van de stichting XYZ (figuur 1). Dit is een integrale werkwijze waarbij niet alleen geïnvesteerd wordt in het kind, maar ook in de thuissituatie en de leefomgeving. Met onze aanpak focussen wij ons op de onderkant van de ijsberg. Dit is de onzichtbare kant waarbij de oorzaken van de zichtbare problemen geworteld zijn.

Stichting XYZ maakt geen strikt onderscheid tussen het pedagogisch en didactisch handelen; deze zijn juist vervlochten. Vanuit deze benadering werkt stichting XYZ aan de volgende drie componenten:

1. Vorming van een goed en stabiel karakter (persoonsvorming)
2. Socialisatie met betrekking tot goede manieren (socialisatie)
3. Onderwijs, kennisontwikkeling op cognitief niveau (kwalificatie)

De aanpak van stichting XYZ is integraal en raakt alle domeinen van het (gezins)leven zoals opvoeding, onderwijs, economie, burgerschap, ethiek, participatie, et cetera. Hierbij convergeert XYZ de opvoeding en het onderwijs. Deze convergentie kan alleen gerealiseerd worden met een goede verbinding tussen de thuis- (kind/ouders) en de leefomgeving (school, welzijn- en zorginstellingen, et cetera.).

De convergentie tussen thuis en de leefomgeving gebeurt in twee stappen.

De eerste stap is gericht op het realiseren van de driehoek kind, ouders en school. In dit geheel bevindt de stichting zich in het midden van de driehoek en zorgt voor de begeleiding en binding tussen het kind, de ouders en de school. Nadat er een ingang is gerealiseerd bij het gezin en het vertrouwen is opgebouwd, wordt de binding met de leefomgeving uitgebreid. Omdat kinderen uit een kansarme situatie vanuit thuis onvoldoende ondersteund worden in hun ontwikkeling, is er vaak meer aan de hand dan alleen leerachterstanden. Denk aan de spraakstoornissen, psychische problemen, gedragsstoornissen, taalontwikkelingsproblemen, et cetera. Verder participeren deze kinderen weinig in het sociale leven, zoals sporten bij een lokale sportvereniging. Vaak zijn ouders zich niet bewust van bovengenoemde problematiek. Scholen/instellingen kunnen ouders moeilijk bereiken of overtuigen van het feit dat er extra hulp – al dan niet van buiten – noodzakelijk is.

De tweede stap is gericht op het vergroten van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de gezinnen door de instellingen. Tevens worden gezinnen gestimuleerd om sneller hulp te zoeken bij eventuele problemen.

Meerwaarde van stichting XYZ in dit geheel is dat XYZ in staat is om vanuit vertrouwen en binding gezinnen te bereiken,  de hulpverlening  op gang te brengen en het hele proces rondom de hulpverlening te begeleiden en te bewaken. Zoals hiernaast is afgebeeld, staat de driehoek van stichting XYZ in het midden van het netwerk bestaande uit welzijn en zorginstellingen en zorgt voor de binding en procesbewaking.